Actueel – extra 4 januari 2022

Zoals je waarschijnlijk hebt gelezen in de Actueel van november en december 2021, hebben we ons het beraden over het al of niet verwijderen van zogenaamde (M)LP-prefs uit de Voorbeeldportefeuille.

Nog even ter herinnering:
(Master) Limited Partnerships zijn bedrijven die betrokken zijn bij de infrastructuur van de Amerikaanse energievoorziening. Je moet dan denken aan opslag en transport van onder meer olie en gas.
LP’s vallen in de VS onder een speciale belastingwetgeving; dat geldt voor Amerikaanse aandeelhouders maar ook voor buitenlandse aandeelhouders (niet US-ingezetenen). Om deze reden hebben we nooit “gewone” LP-aandelen opgenomen in de Vbp. Preferente aandelen van LP’s waren voor ons jarenlang een goed alternatief. Ze zijn meestal heel stabiel; we konden ze daarom altijd “rustig” opnemen in de Voorbeelportefeuille. Bovendien werden ook deze LP-prefs bij Binck altijd belast met 0% bronbelasting (voor Nederlanders) en verliep de eventuele aflossing probleemloos.

Inmiddels is de situatie veranderd
Voor de meeste Binck-relaties heeft de overgang naar Saxo inmiddels plaatsgevonden. Daarmee hebben veel Binck-relaties gekozen voor een andere/tweede broker of zijn daarmee bezig. We kunnen nu langzamerhand zien hoe de diverse brokers omgaan met LP-prefs. Er is ruim geantwoord op onze vraag in de laatste Actueel m.b.t lezers-ervaringen; de feiten spreken voor zich.

Op hoofdlijnen hebben we het volgende geconstateerd:

  • De Complexe Amerikaanse belastingwetgeving bij LP(Prefs) maakt dat de diverse brokers er niet eenduidig mee omgaan.
  • Het is/blijft daarom onduidelijk welk percentage aan bronbelasting je nu betaalt op individuele LP-prefs bij de diverse brokers. Dit kan variëren van 15-37%, al of niet met terugwerkende kracht.
  • Bij aflossing van LP-prefs (verwijdering van de beurs) is er ook een gerede kans op “fouten” of interpretatieverschillen m.b.t de afhandeling door brokers.
  • Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen Belgische en Nederlandse dividendbeleggers; ook m.b.t. bronbelasting en aflossing bij LP’s.

Gezien bovenstaande, en in overleg met onze Ambassadors, hebben we daarom besloten om alle (drie) LP-prefs te verwijderen uit de Voorbeeldportefeuille.

Om welke Prefs gaat het?
Zoals gezegd, we verwijderen uitsluitend de LP-prefs, te weten:

Crestwood Equity Partners LP (CEQP-PR)
Deze pref heeft geen calldate.
Global Partners LP (GLP-B)
Call-date: mei 2026
Teekay LNG Partners LP (TGP-A)
Calldate: oktober 2021

Opmerking:
Landmark Infr Part (LMRKP) is recent al afgelost /verwijderd.

Hoe hiermee om te gaan?
Wanneer je, net zoals wij, af wilt van de onzekerheid m.b.t de afhandeling van (bron)belasting op LP-prefs dan geven wij je in overweging om deze prefs te verkopen.
Dat geldt ook voor prefs waarbij de vroegst mogelijke aflosdatum ver weg ligt (zoals in 2026 bij GLP-B) of helemaal niet bestaat (zoals bij CEQP-PR).

V.w.b. de Pref van Teekay (TGP-A) nog het volgende:
Teekay LNG partners is recent verkocht aan Stonepack. Dit heeft geen invloed op de pref. Deze blijft gewoon op de beurs genoteerd.
Bij TGP-A is echter de eerst mogelijke aflos-datum (call-date) voorbij (oktober 2021). De kans dat deze pref wordt afgelost neemt toe mede t.g.v. de overnamen door Stonepack.

Belgische Pref-bezitters, let op
Wij willen Belgische bezitters van Prefs er nogmaals op wijzen dat, bij eventuele aflossing, de roerende voorheffing van 30% ook wordt geheven over de aandelenprijs van 25$, evenals over het dividend.
 
Zij kunnen daarom beter hun preferente aandelen verkopen voordat de pref (optioneel) mag wordt afgelost. Dat geldt nu voor TGP-A en GLOG-A. Ook de pref van Global Ship Lease (GSL PRB), die zeer recent aan de Voorbeeldportefeuille is toegevoegd, is daarom niet geschikt voor Belgische beleggers.

Conclusie
Zoals eerder gezegd; wanneer wij een fonds uit de portefeuille verwijderen, is dat lang niet altijd een reden voor jou om dat ook te doen. Zie ook het artikel hierover in de Actueel van december 2021.

“Moet ik mijn fonds verkopen als het wordt verwijderd uit de Voorbeeldportefeuille?”

Toch geven we je dit keer in overweging om ons voorbeeld te volgen.
Team BBddB streeft naar stabiele aantrekkelijke dividendinkomsten met voor iedereen duidelijke (belasting)regels en voorwaarden. De huidige onzekerheid m.b.t. LP-prefs past daar niet meer bij; daarom moeten wij helaas afscheid nemen van deze fondsen.
De andere/gewone prefs houden we wel in portefeuille omdat daar bij alle brokers standaard 15% wordt ingehouden, evenals bij alle andere typen dividendfondsen. Wij hopen met deze stap ook het grootste deels van de forse broker-perikelen van 2021 achter ons te kunnen laten.
Wij zijn voornemens om de komende tijd enige nieuwe (non LP) prefs toe te voegen aan de Voorbeeldportefeuille. Het blijft immers een “mooi fondstype” met een vast, voorspelbaar en meestal veilig dividend.