1. Partijen

1. BBddB: Beter beleggen dan de bank, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27325335, gevestigd te Zoeterwoude aan de Weipoortseweg 69 (2381 NG), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van BBddB:
Website: www.beterbeleggendandebank.nl
Email: info@beterbeleggendandebank.nl
Btw-identificatienummer: NL 8158 57 640 B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen en diensten van BBddB.

2. Toepasselijkheid

1. BBddB verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van BBddB en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door BBddB bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod, account en overeenkomst

1. De prijzen zoals vermeld op bijvoorbeeld de website of in een andere vorm van een aanbod, zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

2. Alle opgaven van BBddB van getallen, omvang en andere weergegeven specificaties van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van BBddB.

3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens BBddB.

4. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat BBddB een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat BBddB, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering. De Klant dient daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

6. Indien een opdracht door meerdere klanten is gegeven, verbinden alle klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien BBddB de opdracht met meerdere opdrachtnemers aanneemt, is iedere opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

6. BBddB is geen partij bij de overeenkomst tussen De Klant en een derde, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien, dienen partijen zelf op te lossen.

7. Het is De Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten van BBddB, zolang zij minderjarig is en daarvoor geen toestemming heeft gekregen van haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

8. Het is De Klant alleen toegestaan om zelf een persoonlijke account aan te maken of door een derde met autorisatie van De Klant.

9. Elk account dient de identiteit van De Klant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Klant mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere identiteit vertegenwoordigen.

10. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van, bijvoorbeeld, advertenties of het afnemen van andere aangeboden goederen en diensten. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan BBddB te melden.

11. Het is niet toegestaan om de diensten van BBddB door te leveren of te verkopen aan derden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De Klant stelt BBddB in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door BBddB.

2. De Klant kan alleen gebruik maken van de diensten van BBddB (door middel van een abonnement cq. een het bijwonen van een bijeenkomst) indien De Klant het formulier op de website volledig invult.

3. Alle gegevens die benodigd zijn met betrekking tot de diensten van BBddB (een abonnement afnemen cq. een het bijwonen van een bijeenkomst) dienen middels het formulier volledig te worden verstrekt.

4. BBddB zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant BBddB altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

5. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant dit binnen 7 dagen na levering aan BBddB te melden.

6. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid of in het geval van garantie, zal BBddB het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

7. Wanneer De Klant BBddB omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de garantietermijn is verstreken, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of in ieder geval 3 maanden zijn verstreken na levering, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie.

8. Het staat BBddB vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Vertoning, wijziging en gebruik van de te leveren goederen en/of diensten

1. BBddB is gerechtigd de te leveren diensten om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van BBddB.

2. BBddB behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat (kwantiteit) van de te leveren dienst te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat De Klant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de gemoeide prijs.

3. BBddB spant zich ervoor in de te leveren dienst te publiceren gedurende de gehele overeengekomen periode. BBddB garandeert echter niet dat de te leveren dienst ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de te leveren dienst te allen tijde toegankelijk is. BBddB is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de te leveren dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van bijvoorbeeld de website of de te leveren dienst.

6. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van BBddB en/of derden. BBddB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de te leveren dienst. De Klant vrijwaart BBddB zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van de te leveren dienst, bijvoorbeeld in het geval van schending van intellectueel eigendomsrechten van derden.

2. BBddB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de te leveren dienst.

3. Mocht BBddB onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door BBddB gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of tot het bedrag van het honorarium/abonnementsgeld dat BBddB voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

4. Aansprakelijkheid van BBddB reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

5. BBddB staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van De Klant, al dan niet middels haar geleverde dienst.

6. De te leveren dienst van BBddB bevat urls/links naar websites van derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door BBddB. BBddB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.

7. De diensten van BBddB zijn gebaseerd op gegevens die BBddB vergelijkt met externe bronnen. BBddB staat niet in voor de juistheid van de gebruikte gegevens. De diensten van BBddB betreffen een momentopname, het kan dus zijn dat de uitkomst van de geleverde dienst in de tussentijd varieert. De diensten van BBddB zijn slechts een indicatie en het wordt De Klant geacht de dienst voor eigen rekening en risico te controleren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen van de uitkomst van de diensten geen garanties worden verleend.

8. De Klant aanvaardt en is zelf verantwoordelijk voor het feit dat beleggen risico’s met zich meebrengt. BBddB is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van gelden door het handelen van De Klant, evenmin in het geval De Klant is uitgegaan van de suggesties van BBddB voortvloeiend uit de geleverde dienst van BBddB. 

7. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant het verschuldigde honoraria/abonnementsgeld in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst te hebben voldaan.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is BBddB terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BBddB is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. Bij duurovereenkomsten is BBddB gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is BBddB gerechtigd om zonder instemming van De Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien BBddB een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

8. (Tussentijdse) beëindiging en duur van de overeenkomst

1. BBddB heeft het recht de toegang tot de geleverde dienst te ontzeggen en/of de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:

a) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Op enig moment blijkt dat De Klant onjuiste informatie heeft verstrekt of BBddB op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van De Klant.

c) De Klant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan BBddB verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

3. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

4. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door De Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst dient De Klant zelf te doen middels een optie in zijn of haar account tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. BBddB is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met onmiddellijke ingang, op te zeggen.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BBddB geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, leveranciersproblemen, ziekte of overlijden van het personeel van BBddB en/of informatieleveranciers en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van BBddB opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor BBddB onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is BBddB bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien BBddB bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Privacy en Intellectueel eigendom

1. Het eigendom van door BBddB verstrekte ideeën, concepten, adviezen of rapporten, blijft volledig bij BBddB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan BBddB hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is BBddB gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken.

2. Het is De Klant niet toegestaan om andere Klanten of BBddB ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen. Het is De Klant tevens niet toegestaan om de handelsnaam BBddB op sociale media te gebruiken c.q. te openbaren.

3. De Klant garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en bescheiden/documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.

4. De Klant wordt uitdrukkelijk verzocht haar persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beschermen. BBddB verzoekt De Klant niet zondermeer iedere persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden of IBAN-nummers, aan derden te verstrekken. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen doordat zij gegevens aan derden verstrekt.

5. Bij het aanmaken van het account dient De Klant akkoord te gaan met het privacybeleid. De Klant kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het maken van bezwaar en het daardoor zullen staken van de verwerking door BBddB, geeft BBddB het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Persoonsgegevens worden nimmer zonder toestemming van De Klant aan derden verstrekt. Het is wel mogelijk dat gegevens, enkel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden door deze derden nooit voor een ander doel gebruikt en na uitvoering van de overeenkomst verwijderd.

7. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat BBddB onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Klant en derden verwerkt, zoals contactgegevens.

8. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt. Bij De Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens BBddB voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart BBddB van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Klant. BBddB zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen BBddB begrepen en komen volledig voor rekening van De Klant.

10. Alle gegevens kunnen door BBddB nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en adviesdoeleinden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt. 

11. Indien De Klant in strijd met dit artikel handelt, verbeurt BBddB een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van De Klant tot betaling van een volledige schadevergoeding aan BBddB indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

11.  Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt BBddB zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. BBddB is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van BBddB.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van BBddB gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van BBddB gevestigd is, onderhevig is.

13. Herroepingsrecht

1. Omdat BBddB de nakoming van de te leveren goederen en diensten binnen de herroepingstermijn is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt De Klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht, met uitzondering van boeken. Hiervoor geldt dat deze binnen 14 dagen geretourneerd mogen worden, waarbij het aankoopbedrag wordt vergoed. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Beter beleggen dan de bank | Weipoortseweg 69 | 2381 NG Zoeterwoude
KvK-nummer 27325335 | BTW-nummer: NL 8158 57 640 B01 | NL69 INGB 0004 7205 44