Actueel 24 december 2019

Een dynamisch jaar

Deze nieuwsbrief/voorbeeldportefeuille is alweer de laatste van 2019 en we hebben een stormachtig jaar achter de rug. Gedurende het tweede volle jaar van ons bestaan kunnen we constateren dat “beleggen voor regulier inkomen” sterk aan populariteit lijkt te winnen. Ook dit jaar blijven we ons verbazen over het feit dat de meeste mensen beleggen in de hoop koerswinst te gaan behalen. Op zich logisch en prima natuurlijk, zeker als je kijkt naar de beursontwikkelingen van de laatste jaren en dan met name in de VS. Toch zie je dat beleggen voor koerswinst voor velen onzeker, onrustig of tijdrovend is. Je moet je immers steeds afvragen wanneer je een fonds van de hand doet, zowel bij koerswinst als koersverlies en dan…? Weer zoeken naar nieuwe instapmogelijkheden? Beleggen voor (constant) inkomen via (zo veel mogelijk) een “buy & hold” hoogdividendportefeuille spreekt kennelijk steeds meer mensen aan, zeker na het lezen van het boek “Beter beleggen dan de bank”. Het blijkt immers niet zo moeilijk en je kunt er rustig bij slapen (zie verder bij “SWAN”).

We hebben dit jaar ook gezien dat “beleggers voor koerswinst” toch (deels) overstappen naar “beleggen voor inkomen”, al was het maar voor de rust.
Een en ander heeft er mede voor gezorgd, dat “beterbeleggendandebank” een dynamisch jaar achter de rug heeft. Het aantal abonnenten nam sterk toe, de informatiebijeenkomsten en workshops werden druk bezocht en meer ambassadors sloten zich bij ons aan. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een aantal events van derden, zoals de HCC-beleggen symposia, bijeenkomsten van beleggingsclubs, etc. Tevens verscheen een nieuwe geactualiseerde druk van het boek en is de website is op tal van punten uitgebreid en voorzien van aanzienlijk meer functionaliteit en informatie.

Hoe verder?
Ons doel is om de portefeuille in 2020 nog robuuster te maken met het oog op een mogelijke economische stagnatie in de toekomst. Overigens zien we dat in 2020 nog niet gebeuren, zeker niet in de VS. Spreiding van je portefeuille over alle fondstypen blijft natuurlijk altijd essentieel. Ook zullen we komend jaar doorgaan met de organisatie van informatiebijeenkomsten en workshops; ze blijken in een behoefte voorzien. Een ander voornemen is om de samenwerking met onze ambassadors verder te intensiveren. Begin volgende jaar zal de eerste Ambassadors-bijeenkomst gaan plaatsvinden.

Tot slot is ons streven om nog meer zelfstandige ondernemers /zzp-ers te informeren over hoogdividend-beleggen, omdat deze groep bij uitstek gebaat is bij beleggen voor inkomen en pensioenopbouw.

Rest ons nog je te bedanken als relatie van “beter belegen dan de bank” en ook voor de interactie die we regelmatige met elkaar hebben in persoon of per mail. Wij leren daar ook van.

Wel eens gehoord van SWAN?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat nu exact het voordeel is van hoogdividend-beleggen in de VS t.o.v. andere vormen van beleggen. Misschien is het goed om het verschil nog eens op hoofdlijnen uit te leggen. HD-beleggen is niet beter of slechter dan andere vormen van beleggen maar wel anders. Andere vormen van beleggen hebben gemeen dat ze bijna allemaal primair gericht zijn op het verkrijgen van koerswinst. Dat is waar je bij beleggen automatisch aan denkt en dat is logisch. Dat koersverlies ook mogelijk is, is duidelijk.
HD-beleggen is echter wel anders, heel wat anders. HD-beleggers beleggen allereerst voor inkomen uit dividend en zijn niet direct uit op koerswinst. HD-beleggers zijn over het algemeen rustige beleggers die niet elke dag achter hun PC-scherm willen zitten om alle koersontwikkelingen te volgen. Dit is de belangrijkste reden waarom deze vorm van beleggen in de VS ook wel “SWAN- Investment” wordt genoemd.

SWAN betekent “Sleep Well At Night”.
SWAN-beleggers/investeerders zijn dan ook op zoek naar een “SWAN-portefeuille”. Zij gebruiken het dividend om (deels) van te leven en/of (deels) te herinvesteren in nieuwe fondsen om hun vermogen te laten groeien. Een op dividend gerichte “SWAN-portefeuille” zou een dividendrendement van ca 10% per jaar moeten hebben. En daar streven we naar.

Een SWAN- portefeuille met 10% rendement, hoe doe je dat?
Zoals gezegd, de meeste beleggers zijn primair gericht op koerswinst. Het verkrijgen van koerswinst is voor hen de hoogste prioriteit en enig dividend is meegenomen als bijkomstigheid. Zij vergeten meestal de gouden regel m.b.t tot de kracht van dividend namelijk dat:
Dividend, herbeleggen van dividend en dividendgroei de belangrijkste factoren zijn voor het verkrijgen van positieve beleggingsresultaten. Bovendien herstellen stabiele dividendfondsen veelal sneller na een beurscorrectie.

Vanzelfsprekend is belangrijk dat de selectie van fondsen in een HD/SWAN- portefeuille gericht moet zijn op fondsen die een trackrecord hebben van continu, stabiel, betaalbaar en liefst groeiend dividend. Voor een SWAN-portefeuille is dat essentieel.

Wat zijn de aandachtspunten voor SWAN-ers?
We zullen hier de belangrijkste overwegingen en aandachtspunten voor SWAN-beleggers nog eens op een rij zetten:

 1. Het grote verschil met gewoon/traditioneel beleggen ligt in het feit dat je je volledig richt op beleggen voor direct inkomen/cash in de vorm van dividend, maar dat niet alleen. Jouw investering in een aandeel/fonds moet onmiddellijk rendement/cash opbrengen, dat is het uitgangspunt, zeker voor veel Amerikanen.
 2. Koersen blijven altijd onvoorspelbaar en veelal het gevolg van sentiment; dividend blijft heel lang stabiel, je kunt erop plannen.
 3. Het rendement van een aantrekkelijke op inkomen gerichte portefeuille moet gemiddeld liggen op ca 10% per jaar. Dan gaat vermogensvorming snel. Bij herinvesteren van dividend verdubbelt je inleg elke 7-8 jaar.
 4. Doel is dus groei van vermogen en daardoor ook van inkomen(dividend).
 5. Een goed gespreide HD-portefeuille is grotendeels recessie-bestendig. Dalende koersen gaan vroeg of laat weer omhoog en dividend blijft rustig stromen.
 6. Jij, als belegger, moet er intussen rustig bij kunnen slapen

Hoe werkt dit in de praktijk?
Bij een SWAN-portefeuille is het van groot belang om risico’s m.b.t. de continuïteit/stabiliteit van het dividend te reduceren. Hoe fijn is het niet om een betrouwbare (extra) inkomstenstroom te hebben uit dividend ook in mindere (beurs)tijden, los van eventuele andere inkomstenbronnen. Het biedt rust en financiële zekerheid. In dit verband noemen we hier nog een aantal aandachtspunten, die misschien wel bekend zijn maar toch.

1. Plan je overgang naar (t.z.t) minder werken m.b.v. dividendbeleggen
Wanneer je inkomen uit werk hebt zal dat vroeg of laat verminderen of verdwijnen. Meestal doordat je ouder wordt. Ook door onverwacht gebeurtenissen zoals werkloosheid en ziekte kan inkomen teruglopen. Een parallelle dividendstroom kan dan je redding zijn. Een soort verzekering dus met een HD-portefeuille.

2. Vaste lasten betalen met dividend?
Probeer eens in eerste instantie een deel van vaste lasten te gaan betalen uit dividend zodra dat kan; het overgebleven dividend herinvesteren.

3. Werk toe naar een hogere dividendstroom dan strikt noodzakelijk
Uiteindelijk wil je een dividendstroom op gang brengen die hoger is dan stikt noodzakelijk. De reden is dat bij HD-beleggen soms ook dividendverlagingen voorkomen en je dus een buffer nodig hebt.

4. Verkoop nooit aandelen als het niet nodig is om er opbrengst/inkomen uit te halen.
Het verkopen van aandelen heeft onmiddellijk negatief effect op je inkomsten/dividendstroom. Als je verkoopt, bijvoorbeeld na koerswinst, koop dan onmiddellijk een nieuw HD-fonds. Steeds meer inkomen producerende fondsen is de weg om te gaan.

5. 10% dividend is het streven
Om voldoende inkomen uit dividend te krijgen of er naar toe te werken, is een gespreide portefeuille met ca 10% dividendrendement gewenst. Op deze manier kun je je doel veel sneller bereiken dan met (de meeste) fondsen die slechts 1-3 % dividendrendement bieden. Met een 10%-portefeuille kun je gaan beginnen met het betalen van vaste lasten en de rest herinvesteren in nieuwe dividendfondsen.

6. Opbouwen van een HD-portefeuille
De volgende stap is om te bezien hoe je een gespreide portefeuille opbouwt met gemiddeld 8-12 % dividend. Hiervoor kun je natuurlijk de voorbeelportefeuille aanhouden, die hiervoor is ontworpen. Dan beleg je in de bekende fondstypen zoals CEF’s, ETF’s, BDC’s, REIT’s, Prefs, babybonds, etc. Veel van de deze fondsen betalen hoge dividend omdat ze wettelijk verplicht zijn om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouder (zogenaamde RIC-fondsen) in de vorm van dividend. De bedoeling van een HD-portefeuille is dat hij zowel in goede als mindere tijden blijft presteren v.w.b. inkomen.

7. Spreiding
SWAN werkt het beste wanneer je een portefeuille opbouwt met een aanzienlijk aantal fondsen van verschillende typen. Denk daarbij aan 30-40 fondsen om geleidelijk naar toe te werken. Om de voorbeelportefeuille als een SWAN-portefeuille samen te stellen houden we rekening met 10-12 verschillende selectiecriteria voor de individuele fondsen (deze worden uitgebreid behandeld on de workshop voor gevorderden). Daarbij is de continuïteit van het dividend leidend. Soms zitten we toch fout en moet je een fonds verwijderen. Fondsen, waarbij het dividend ook regelmatig wordt verhoogd, hebben onze voorkeur maar ze zijn niet eenvoudig te vinden aangezien het dividend al hoog is.

8. Nog slimmer spreiden
Het heeft onze voorkeur om alle fondsen in een portefeuille ongeveer gelijk te verdelen qua investering. Bij ca 40 fondsen heb je dan gemiddeld 2,5% van je vermogen in één fonds, dus beperk je het risico.

Om nog veiliger te zijn kun je iets minder investeren in “echte” hoogdividend-fondsen (die met 12-14% dividend rendement) en wat meer in laag risicofondsen zoals Prefs en babybonds. In het algemeen geldt namelijk dat hoe hoger het dividend, hoe hoger het risico.
Je kunt immers hetzelfde dividend ontvangen wanneer je bijvoorbeeld 50% van je investering in een fonds steekt met 14% dividendrendement t.o.v. 100% in een fonds met 7% dividend- rendement. Je verkleint hiermee het risico.

Voorbeeld:
Fonds A is een laagrisico-fonds (bijvoorbeeld een babybond) met 7% dividend. Je investeert 2000 dollar; jouw jaardividend is 140 dollar
Fonds B is een hoogrisico-fonds met 14 % dividend.
Je investeert 1000 dollar in fonds B en je dividend opbrengt is eveneens 140 $.
Maar je risico als geheel is fors afgenomen wanneer er onverhoopt met fonds B iets vervelends zou gebeuren.

Conclusie
De voorbeeldportefeuille van Beter beleggen dan de bank wordt onderhouden op basis van het SWAN-principe. De portefeuille heeft sinds het begin gemiddeld 9,8% dividendrendement per jaar opgeleverd. Daarnaast zijn veel onderliggende koersen ook nog eens gestegen als gevolg van de stijgende beurzen in de VS. Zoals gezegd; koersstijgingen pakken we graag mee maar onze focus blijft dividend. Eenieder moet voor zichzelf bepalen of men een fonds, dat fors in koers is gestegen, verkoopt en onmiddellijk weer een ander dividendfonds aanschaft.
Let wel, een SWAN-portefeuille zal ook niet ontkomen aan een beurscorrectie; wel staat vast dat dividendaandelen in het algemeen sneller herstellen. Wanneer je bovenstaande als uitgangspunt neemt heb je een SWAN-portefeuille die rust geeft en die je geleidelijk kunt uitbouwen. Van onze kant blijven we ons beste doen om dat zo te houden, hoewel mutaties in de portefeuille regelmatig nodig zullen blijven. De markt slaapt immers nooit, jij hopelijk jij wel.

Brokers en meer

Zoals je weet proberen we je op de hoogte te houden van broker-issues indien nodig. Lezers geven onze regelmatig aanvullende informatie en daar zijn we blij mee. Delen van deze in informatie doen we uitsluitend na toestemming.

LYNX en Binck
Brokers verschillen als het gaat om de toegankelijkheid van informatie, de (initiële) afdracht van bronbelasting en de beschikbaarheid van fondsen. En dat verandert soms ook nog per individuele broker. Om deze reden volgen wij zo veel mogelijke de twee Nederlandse brokers die o.i. het beste overweg kunnen met HD-beleggen in de VS. Dat zijn Binck en LYNX. In dit verband blijven wij open staan voor reacties en ervaringen van abonnees. Ook dit keer weer (aanvullende) informatie die (deels) door onze lezers in aangeleverd.

Gebruikersvriendelijkheid en fonds-beschikbaarheid
V.w.b. de gebruikersvriendelijkheid van beide brokers zijn er verschillen maar die zijn te overzien. Wij hebben de indruk dat veel van onze abonnees de gebruikersvriendelijkheid van het Binck-platform waarderen. De site is overzichtelijk en alle informatie is onder handbereik. Met name de “dividendknop” en de aparte dollar/euro rekening worden als erg handig ervaren. Daar staat tegenover dat bij Binck helaas niet alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille kunnen worden gekocht; dat geldt met name voor Closed End Funds (CEF’s).

LYNX wordt over het algemeen door onze lezers gezien als wat complexer in gebruik. Er is echter wel een enorme hoeveelheid informatie en overzichten beschikbaar, soms misschien te veel voor een “eenvoudige HD-belegger”. De beschikbaarheid van fondsen is overweldigend.

Tips voor LYNX
Hierbij nog wat tips m.b.t het gebruik van het LYNX-platform, ons deels door onze lezers aangeleverd.

Open LYNX Basic
Bij LYNX kun je volstaan met een “Open LYNX-basic” (web) account (à la Binck). Je hoeft dus niet per se het (uitgebreide) LYNX Handels-platform te downloaden op je eigen computer. Dat kan natuurlijk wel en is voor sommigen zelfs de meest aantrekkelijke optie. Het handelsplatform heeft een link (zonder inlog!) waarbij de accountmanagement-info automatisch beschikbaar komt. Daaronder valt ook alle informatie m.b.t. dividend en belastingen.

Bij “Open LYNX-basic” zie je onderaan je dividendinkomsten; deze zijn bruto dus de bronbelasting moet er nog af. Om te zien hoeveel bronbelastng je betaalt moet je apart inloggen bij “Accountmanagement”.

Naar “LYNX-accountmanagement” voor dividend en bronbelasting
Bij LYNX kun je alle overzichten bekijken via “Account Management”. Dit geldt dus ook voor je dividenden en ingehouden bronbelastingen. Je moet daarvoor apart inloggen met dezelfde inlog gegevens. Om je dividend te zien ga je naar:
Reports → statements → ”periode kiezen” → druk op “run statement”.
Je ziet nu dividend (alle bruto dividend) en “withholding Tax”. Dit is de (voorlopig) ingehouden (bron) belasting (meestal 15%).
Onderstaand zie je hoe dat er uit ziet.

Zie ook www.LYNX.nl/service/dividend-rapportage voor uitleg.

Bronbelasting bij LYNX en Binck
Gedurende het jaar wordt bij LYNX op vrijwel alle dividenden “voorlopig” 15% Tax ingehouden, dus ook bij preferente aandelen. Bij Binck wordt onmiddellijk 0% of 15% belasting ingehouden. Aan het einde/na afloop van het jaar worden bij LYNX herkwalificaties/aanpassingen/correcties voor dividendbelasting per fonds verwerkt (veelal in januari van het volgende jaar).
Vanaf midden februari is via Reports/Tax het “Dividend Report” over het voorgaande jaar beschikbaar. Dit Dividend Report bevat de details van al je fondsen
Bij Preferente aandelen wordt uiteindelijk ook géén bron/dividendbelasting ingehouden c.q. gecorrigeerd indien nodig.

Een van onze lezers schrijft dat hij in 2017 en 2018 al met al slechts ca 7-7,7% aan belasting heeft betaald. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de samenstelling van je portefeuille met een mix van gewone, preferente aandelen, babybonds en overige fondstypen.

Conclusie

 • LYNX lijkt wat complexer in gebruik t.o.v. Binck m.b.t. HD-beleggen
 • Bij Binck is alles te zien met 1 keer inloggen, bij Open LYNX-basic moet dat 2 keer.
 • Bij LYNX zijn meer fondsen beschikbaar t.o.v. Binck
 • Bij Binck wordt op prefs onmiddellijk 0 % bronbelasting ingehouden; bij LYNX vindt de juiste berekening c.q. restitutie van oorspronkelijk te veel ingehouden dividendbelasting plaats aan het einde van het jaar. Pas bij de jaaropgaaf heb je volledig inzicht per fonds over de exacte dividendbelasting.
 • Bij een gespreide portefeuille betaal je ca 7-8% bronbelasting bij beiden.

Wist je dit over Closed end Funds?

Veel beleggers in de VS beleggen via ETF’s; dit zijn fondsen die een index volgen en goedkoop zijn in aanschaf (zie ook het uitgebreide artikel hierover in de nieuwsbief van 25 oktober 2019).
ETF’s worden automatisch gemanaged via computermodellen; CEF’s worden actief gemanaged en hebben daarom veelal aanzienlijk hogere dividendrendementen tot wel 3-4 keer zo veel als vergelijkbare ETF’s in dezelfde markt. Daarnaast kun je CEF’s vaak kopen met een discount, t.o.v. de Net Asset Value (werkelijk waarde van de bezittingen); een aanzienlijk voordeel t.o.v. ETF’s. Een EFT koop je tegen de werkelijke NAV-waarde. Als de discount bij een CEF t.z.t. overgaat in een premie maakt je ook nog kans op extra koeswinst.
CEF’s zijn ontworpen voor het verkrijgen van direct inkomen.
Amerikaans CEF-managers vinden het soms onbegrijpelijk dat CEF’s minder populair zijn dan ETF’s. Mogelijk komt dat deels door de enorme marketing van ETF’s. Niettemin worden ETF’s en CEF’s meestal uitgegeven door dezelfde grote financiële instellingen in de VS.
Onderstaand vindt de belangrijkste uitgevers van Closed end Funds. We stuitten recent op dit overzicht en willen je het niet onthouden. Deze partijen zie je ook grotendeels terug in de CEF’s in de voorbeeldportefeuille.

De Portefeuille

De voorbeeldportefeuille heeft ook deze maand (en volgende maand) haar werk gedaan. Zoals je weet zijn december en januari maanden waarin alle fondsen dividend uitkeren. Er zijn geen nieuwe dividendveranderingen aangekondigd noch omhoog, noch omlaag. M.a.w. een stabiele SWAN-portefeuille op dit moment. Wel hieronder nog enig commentaar op de twee “probleemfondsen” van de afgelopen tijd. In beide gevallen sluiten we niet uit dat we ze komend jaar weer kunnen opnemen in de voorbeeldportefeuille.

Uniti Group (UNIT)
Zoals bekend bij vele abonnees hebben wij UNIT midden van dit jaar uit de portefeuille moeten verwijderen omdat hun grootse klant (Windstream) in financiële problemen kwam.
Wij vonden dat jammer omdat UNIT zelf een prima bedrijf is en naar verwachting een belangrijke speler in de 5G markt kan worden. Het lijkt inmiddels wel weer beter te gaan met het bedrijf, hetgeen resulteerde in een recent dividend van 0.22$ t.o.v. 0.05 $ voorheen. We blijven de soap rond dit bedrijf volgen en we wachten af of de laatste dividenduitkering blijvend is en houdbaar.

Ladenburg Thalmann Financial Services 7.75% (LTSH)
Zoals je weet hebben we vorige maand dit fonds acuut uit voorzorg uit de portefeuille verwijderd na de fusie van Ladenburg met Advisor groep. De koers van deze babybond daalde daarop, geheel onverwachts, met ca 20%, terwijl er weinig mis leek met de fusie, eerder het tegendeel. De markt was er kennelijk toch niet gerust op; er gingen ook geruchten dat het fonds zou worden verplaats naar de (niet officiële) OTC-beurs.
Inmiddels is (nog) niets van dit alles gebleken en is de koers ook weer opgeveerd richting 21-22 $. Wel zie je dat sommige analisten nog voorzichtig blijven; men taxeert een verhoogd risico voor deze bond. LTSH mag op zijn vroegst van de beurs worden gehaald in juni 2022 (first call date) tegen 25 $.
Wij nemen het fonds op dit moment nog niet opnieuw op in de portefeuille en wachten verder af ondanks het feit dat er 9% dividend te ontvangen is. Misschien durf jij wel?

Portefeuille veranderingen

Toegevoegd bij “conservative”

Advent Claymore Convertible Sec & Inc: (AVK)
AVK is een Closed end Fund, dat op de markt wordt gebracht door Guggenheim investment. Guggenheim is een wereldwijde speler op het gebied van financiële diensten met meer dan 200 miljard $ aan beheerd vermogen. Men brengt ook talloze andere Closed end Funds op de markt.AVK heeft als hoofdoelstelling het genereren van permanent maandelijks inkomen en als secundaire doelstelling koerswinst. Men investeert hoofdzakelijk in (converteerbare) preferente aandelen en obligaties. Het fonds heeft een uiterst stabiele dividendhistorie. Bovendien koop je het fonds nu met een korting(discount) van 9% t.o.v. de NAV, d.w.z. dat je de bezittingen (assets) van het fonds in handen krijgt tegen 91% van de echte waarde, dan wanneer je de assets apart op de beurs zou hebben gekocht. Het dividend wordt maandelijks uitgekeerd, het div rendement bedraagt momenteel ruim 9%. Het fonds is zowel bij Binck als Lynx verkrijgbaar.
Opmerking: Voor CEF-geïnteresseerden: zie ook de nieuwsbrief van oktober 2019

Verwijderd:

Drive Shack Inc 9.75% Pref -B (DS-B)
Waarom zult je denken, verwijderen wij DS-B uit de portefeuille en we denken dat jij dat ook moet doen in jouw eigen portefeuille. Wij verwijderen DS-B uit voorzorg. Ondanks het feit dat we al jaren plezier hebben van dit preferente aandeel met een dividendrendement van ruim 9%.
Drive Shack houdt zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van golfbanen in de VS. In deze markt blijkt weinig groei meer te zitten en dus heeft men enige jaren geleden besloten om de koers te wijzigen. Men werkt aan tal van nieuwe (alternatieve) faciliteiten zoals overdekte golfbanen maar aan ook andere leisure (vrije-tijds) projecten. De markt is nog steeds hoopvol dat deze omschakeling zal slagen maar de voortekenen zijn niet zo positief. De “DS-business” is nog niet winstgevend, nieuwe locaties worden niet alom positief beoordeeld en de koers van het gewone aandeel DS is de laatste jaren al sterk gedaald. Bovendien betaalt DS geen dividend op het gewone aandeel maar alleen op het preferente aandeel. Bij financiële problemen kan men dus niet eerst het dividend op “gewone” aandelen stoppen, wat normaliter verplicht is. Dan kan men alleen de dividendbetalingen op de pref (tijdelijk) bevriezen. Al met al wordt voor ons langzamerhand het risico te groot. Misschien onterecht, maar we richten ons immers zo veel mogelijk op voorspelbaar dividend.

Opmerking. Verkoop het fonds pas na 2 januari 2020 (record date) Dan kun je het laatste kwartaaldividend nog meepakken dat op 31 januari wordt betaald.

Persoonlijke hulp?

Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijke service die, indien gewenst, in samenwerking met BBDDB- Ambassadors wordt ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken. Vul de korte vragenlijst in op onze website. Aan de hand daarvan kijken we wie je het beste kan helpen. BBDDB of de betreffende specialist neemt vervolgens contact met je op om een persoonlijk consult af te spreken. Uiteraard kun je onze Ambassadors ook rechtstreeks benaderen.

Events, workshops en informatieavonden

De informatieavonden zijn voor degenen die voor het eerst kennis willen maken met hoogdividend-beleggen. De vraag staat centraal hoe/of hoogdividend-beleggen je kan helpen om (voldoende) vermogen op te bouwen en/of hoe je optimaal rendement behaalt uit je vermogen,

De Workshop voor Starters is vooral bedoeld voor mensen die concreet willen beginnen met hoogdividend-beleggen of er al enigszins mee bekend zijn. Aan de hand van de Voorbeeldportefeuille laten we zien hoe je dat kunt aanpakken.

De Workshop voor Gevorderden geeft een uitgebreide toelichting op hoogdividend-beleggen door de auteur van het boek Fred Hendriks met vele tips en handreikingen.

Alle actuele informatie en data vind je ook op de site.