Waar hierna gesproken wordt over Beter beleggen dan de bank worden bedoeld de website www.beterbeleggendandebank.nl cq. de uitgever Beter beleggen dan de bank en relevante andere uitingen zoals het boek ”Beter beleggen dan de bank”, de rubriek Actueel, bijeenkomsten en webinars en andere uitingsvormen die hiermee verband houden.

Je beslist zelf

De informatie via Beter beleggen dan de bank wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger.

In de Voorbeeldportefeuilles worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een aandelenportefeuille. De ontvanger mag de suggesties verkregen via Beter beleggen dan de bank echter niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. Beter beleggen dan de bank, de analisten, medewerkers en specialisten van Beter beleggen dan de bank kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van activiteiten en beslissingen die je neemt op basis van informatie van de website en andere uitingsvormen die hiermee verband houden. Beter beleggen dan de bank verkoopt noch bemiddelt in de aanschaf van financiële producten cq. aandelen.

Zelf checken

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Beter beleggen dan de bank een juiste weergave is van de stand van zaken op het moment van de publicatie op deze website, kan Beter beleggen dan de bank er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance voorschriften, technische- of andere oorzaken niet mogelijk is. Opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen, dividendrendementen, aankooplimieten en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten zijn zo actueel mogelijk, maar vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De actuele koersen worden namelijk aangeleverd door derden en wij kunnen nooit instaan voor de juistheid van deze gegevens op een enig moment.

En verder

Beter beleggen dan de bank staat niet onder toezicht van de AFM. Beter beleggen dan de bank staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Medewerkers van Beter beleggen dan de bank behouden zich het recht voor zelf fondsen genoemd in de Voorbeeldportefeuilles aan te kopen cq. te verkopen.

Ook aan hoogdividend-beleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ambassadors

Beter beleggen dan de bank vermeldt de gegevens van zogenaamde Ambassadors op de website. Ambassadors zijn personen die voor eigen rekening en risico particulieren kunnen helpen bij het verwerven van kennis over hoogdividend-beleggen. Hoewel we deze personen zorgvuldig selecteren op basis van kennis en kunde, kunnen wij nooit instaan voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Zij hanteren hun eigen Voorwaarden, en staan en werken geheel los van Beter beleggen dan de bank.

Abonnement

Een abonnement op Beter beleggen dan de bank zal automatisch worden verlengd en geïncasseerd tenzij je ons uiterlijk 7 dagen tevoren van je opzegging in kennis stelt. Dan wordt het abonnement beëindigd op de eerstvolgende vervaldatum. Restitutie van betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk. Wanneer zich echter in je directe omgeving een onverwachte situatie voordoet, die tussentijdse beëindiging noodzakelijk maakt, zullen wij dit te allen tijde in overweging nemen. Wanneer je je bank of creditcardmaatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat je het abonnement hebt opgezegd, rekenen wij €20,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat je abonnee was.

Workshops

Beter beleggen dan de bank organiseert Workshops en Webinars over hoogdividend-beleggen. Het cursusgeld moet voor aanvang zijn voldaan. Tot 14 dagen voor de cursusdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annulerings-/administratiekosten 50% van de cursusprijs.

Algemene Voorwaarden

Als je deze website (www.beterbeleggendandebank.nl) bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op de website, ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent aan de Algemene Voorwaarden.

Copyright

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Niets uit Beter beleggen dan de bank, de Voorbeeldportefeuilles of andere gerelateerde publicaties mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Wijzigingen

Beter beleggen dan de bank behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Beter beleggen dan de bank | Weipoortseweg 69 | 2381 NG Zoeterwoude