Hoe wordt de buitenlandse bronbelasting verrekend?

Bij hoogdividendbeleggen in Amerikaanse fondsen hebben we te maken met het fenomeen buitenlandse bronbelasting. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten is de in te houden bronheffing meestal 15% op uit te keren dividenden. De inhouding heeft automatisch plaats bij het uitbetalen van het dividend.

Deze bronbelasting kun je terugkrijgen via je aangifte inkomstenbelasting (voor de particuliere beleggers) ofwel via de aangifte vennootschapsbelasting. Een voorwaarde daarbij is wel dat je belasting betaalt in box 3 dan wel dat jouw BV vennootschapsbelasting betaald. De 15% ingehouden bronbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belasting.

Als je geen belasting betaalt in het betreffende jaar kun je de ingehouden bronbelasting wel vermelden in de aangifte. Deze bronbelasting wordt dan “gestald”. Indien je in de toekomst belasting gaat betalen (in box 3 voor de particuliere belegger dan wel vennootschapsbelasting voor de zakelijke belegger) wordt de bronbelasting alsnog verrekend. Hieraan is geen termijn verbonden. Het te verrekenen bedrag wordt vastgesteld door de belastinginspecteur op de aanslag.

Wordt meer dan 15% bronbelasting ingehouden, dan kun je verzoek indienen bij de Amerikaanse belastingdienst om een teruggave. Dit gaat dan via een tijdrovende teruggaafprocedure.

Voor een BV tenslotte is het mogelijk om de bronbelasting als kosten in aftrek te nemen. Dus geen verrekening met verschuldigde vennootschapsbelasting nu dan wel in de toekomst; maar een aftrekpost nu. Dat zal interessant kunnen zijn indien de kostenaftrek zou leiden tot een hoger fiscaal verlies wat verrekend kan worden met de winst van het voorafgaande jaar waarbij er geen verwachting is dat in de toekomst nog vennootschapsbelasting betaald behoeft te worden.

Is bronbelasting aftrekbaar voor BV?

Als de ontvanger een B.V. is, dan kan de dividendbelasting soms met de vennootschapsbelasting worden verrekend of als kosten worden opgevoerd.
Overleg bovenstaande vooral met uw financieel adviseur indien nodig.

Is dividendbelasting aftrekbaar voor de belastingen?

Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door uw broker. De buitenlandse bronheffing bedraagt meestal 15%, soms 0% op Amerikaanse fondsen. (Zie kolom in voorbeeld portefeuille). Op uw jaaropgaaf zult u, naast het ontvangen dividend, de ingehouden buitenlandse bronbelasting vinden. De door uw broker ingehouden bronbelasting kunt u verrekenen c.q. terugvragen in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Nederland heeft een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met de VS. Allereerst wordt de box 3 grondslag bepaalt van al uw box 3 vermogen inclusief buitenlandse aandelen Vervolgens wordt de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting verminderd met het bedrag van de ingehouden Amerikaanse bronbelasting (voor maximaal het in het toepasselijke belastingverdrag opgenomen percentage; doorgaans 15% voor de VS).

Het komt er kort gezegd voor 2021 op neer dat je de dividendbelasting kunt terugvragen als je vermogen boven de €50.000 euro ligt (of het dubbele voor gehuwden).

Er kan niet meer buitenlandse dividendbelasting worden verrekend dan de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting over de buitenlandse aandelen. Als het bedrag van de ingehouden buitenlandse dividend- of bronbelasting hoger is dan de in Nederland verschuldigde box 3 belasting (15%) wordt het restant aan (nog niet verrekenbare) buitenlandse bronbelasting met goedkeuring van de Belastingdienst gestald om in volgende jaren te kunnen worden verrekend. Zodra de belegger in een van de volgende jaren weer box 3 belasting verschuldigd is, kan alsnog tot verrekening van de achterstallige buitenlandse dividendbelasting worden overgegaan.

Wat betekent Taxation under law M871?

Onder de nieuwe Amerikaanse belastingregels betaalt u voor sommige fondsen strandaard 30% bronbelasting.
Het kan zijn dat u daarom een naheffing ontvangt genaamd “Taxation under law M871″ wanneer u dergelijk fondsen in bezit heeft/had en eerder minder dan 30% bronbelasting is ingehouden. Mede om deze reden bevat de huidige voorbeeldportefeuille dergelijk fondsen niet (meer).

Gelden in België en Duitsland dezelfde belastingvoordelen als in Nederland?

Ook Duitsland kent een belastingverdrag – net als Nederland – met de VS. Daarmee wordt de bronbelasting ook beperkt tot 15%. De bank of broker moet wel over een ingevuld W-8BEN-formulier kunnen beschikken. Je kunt zonodig het formulier downloaden en naar de broker mailen. Check dit in ieder geval bij je Duitse broker!

Voor Belgische beleggers ligt de zaak anders. Daar wordt er per 1 januari 2017 over het netto dividend (85% van het bruto dividend) een roerende voorheffing geheven van 30% (was 27%).

Voorbeeld:
Fonds A heeft voor u als (Belgische) belegger een dividend uitgekeerd van $100. Na inhouding van 15% dividendbelasting is het netto dividend $85.
Over het netto dividendbedrag van $85 wordt de roerende voorheffing geheven. Dit is 30% van $85. Het uiteindelijk uit te keren bedrag aan dividend is (85/100) X 85 = $59,50.

Wanneer je als Belgische belegger preferente aandelen (Prefs) bezit, dan moet je oppassen wanneer de Pref wordt afgelost c.q. van de beurs wordt gehaald. Bij Nederlandse pref-bezitters wordt de gehele waarde waarde netto teruggestort tegen de nominale waarde per aandeel, meestal 25$. Heeft u bijvoorbeeld 100 preferente aandelen, die de uitgevende partij van de beurs haalt, dan ontvangt u automatisch 2.500 euro op uw broker-rekening. Belgische Pref-bezitters betalen in dat geval de zogenaamde roerende voorheffing van 30%. D.w.z. dat dan slechts 1.750 euro wordt uitgekeerd.
Zij kunnen beter hun preferente aandelen verkopen voordat de pref wordt afgelost. Dit kan overigens pas na de “first call date”.
Het dividend, dat je als Belgische belegger ontvangt over prefs, wordt ook initieel belast met 15%.
Wel adviseren wij voor de zekerheid dit “dubbel te checken” bij je Belgische broker!

Bovenstaande geldt ook voor babybonds.